fbpx

सरगम के हो ? थाहा पाईराखौ !

संगीतको सुरहरूको नाम सरगम दिइएको छ। सरगम शब्द प्रथम चार सुरको नामहरूको प्रथम अक्षरको संयोजनले बनाइएको हो । एक प्रकारले यसलाई संक्षिप्तीकरण (abbreviation) पनि भन्न सकिन्छ।

संगीतको मुख्य सात सुर हुन्छन् जसको नाम निम्न छन्।

  1. षडज्,
  2. ऋषभ,
  3. गांधार,
  4. मध्यम,
  5. पंचम,
  6. धैवत
  7. निषाद

साधारण बोलचालमा यिनलाई सा, रे, ग, म, प, ध तथा नि भनिन्छ। स्पष्ट छ कि प्रथम चार सुरहरूको बिना मात्रा वाला अक्षरहरूलाई लिएर सरगम नाम बनाइएको हो।

उपर्युक्त सात मुख्य सुरहरूको अतिरिक्त पाँच सहायक सुर पनि हुन्छन् जसलाई कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध कोमल नि भनिन्छ। यही सुरहरूको सहायताले संगीतको रचना गरिन्छ।

About the author

Artist Sansar